เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คลังความรู้ KM
  ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2559


ผลงานวิชาการ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" 

(Routine to Research)

 

ลำดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อ - นามสกุล
ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

 การจัดอัตรากำลังทางการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

นางวิมลรัตน์ อำพัน       
พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ                                                
ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นายอนันต์ สังเกตุใจ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการพิเศษ
การเปรียบเทียบภาวะความเครียดก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มดนตรีบำบัดของผู้ป่วยหอฟื้นฟูสมรรถภาพโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางพวงทิพย์ สังเกตุใจ  พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางวรานิษฐ์ อิทธิภักดีพันธ์                                        พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
การพัฒนาการเขียนบันทึกการพยาบาลรูปแบบFocus Charting นางพนารัตน์ หมื่นพรมมา พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
การประเมินผลโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
นางสาวศิริพร ยาวิราช พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
7

ความพึงพอใจต่อรูปแบบการติดตามผลหลังการบำบัดรักษาของผู้ป่วยสุราที่ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

นายสรพงษ์ ปัญญาเยาว์ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
ผลการประเมินปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยสุราที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางกฤติกา มะโนวัน พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
การศึกษาผู้เข้ามาบำบัดอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเมทาโดนระยะยาวโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางสิริมาพร สุคำภิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
10  การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ที่ผ่านการบำบัดระยะแรกรับชุมชนบำบัดบ้านแสงตะวัน นายณัฐพล โกมลรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ
11  การเปรียบเทียบอัตราการเสพติดซ้ำระหว่างการทำกิจกรรมกลุ่ม9 กลุ่มและ 5 กลุ่มในผู้ป่วยติดสุรา นางลัดดาวรรณ อินยา พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
12  ความรู้และทัศนะคติต่อการดูแลผู้ป่วยสุราของญาติโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
นางปริยากร รักธัญญะการ พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
13  การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพแรกรับและก่อนจำหน่ายของผู้ป่วยติดสุรา ในตึกบำบัดยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางสาววันเพ็ญ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
14  การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคับบำบัดระยะก่อนกลับสู่สังคม นางสาวกิ่งกาญจน์ สุนทราวรานนท์                                 พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ
15  ความพึงพอใจต่อการบริการของงานการพยาบาลของญาติผู้ป่วยที่มารับการบำบัดรักษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางอุบล มณีจันทร์ พนักงานช่วยการ
พยาบาล
16  การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการเลิกบุหรี่ระหว่างการใช้น้ำยาอมอดบุหรี่ หมากฝรั่งนิโคติน ยาแวเรนิคลินและยานอร์ทริปไทลีนในผู้รับบริการผู้ป่วยนอก นางกนิษฐา นิ่มสกุล เภสัชกรปฏิบัติการ
17  การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการรอรับยาเมทาโดนของผู้ป่วยนอกก่อนและหลังการปรับปรุงระบบให้บริการ นางสาวสุพัตรา สกาวดารา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติงาน
18  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในตึกบำบัดด้วยยาโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นายชัยณรงค์ ไชยชนะ นักจิตวิทยาคลินิก
ปฏิบัติการ
19  การเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังเข้ารับการบำบัดรักษาชุมชนบำบัดบ้านแสงตะวันในกลุ่มผู้ป่วยยาบ้าโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางสาวจิรานุช  เตปามูล นักจิตวิทยาคลินิก
20  การเปรียบเทียบสัมพันธภาพในครอบครัวก่อนและหลังการให้การช่วยเหลือตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นายนธกรรณ กันทายอด นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ
21 

ศึกษาผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ป่วยติดสุรา โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

นางสาวสุมิตรา ยังวาสนาสุข นักสังคมสงเคราะห์
22  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางปรียากร  ลังกา นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
23  การเปรียบเทียบผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกลุ่มภารกิจการพัฒนาระบบสุขภาพระหว่างการตอบแบบใช้กระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นายกรกต  นันฝั้น นักวิชาการสาธารณสุข
24  ภาวะสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นางสาวนันท์ภัส ชอบชื่นกมล นักทรัพยากรบุคคล
25  การเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานก่อนและหลังการใช้
มาตรการประหยัดพลังงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
นางสาวอาทิตยา ศรีกร นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


 


 
วันที่เขียน: 26-12-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1184คน: