เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ผลงานของเรา
  ผลการดำเนินงานด้านบริการ
       ระบบสมัครใจ  (ผู้ป่วยนอก) 
 ปี 2556 – 2558 


ระบบสมัครใจ (ผู้ป่วยใน) 
ปี 2556 - 2558


ระบบบังคับบำบัด (พรบ. ผู้ป่วยใน )
ปี 2556 - 2558ระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยสุรา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี 56 – 58

 

การรับส่งต่อผู้ป่วยฝิ่น
ในจังหวัดปี 56 – 58

อัตราการหยุดเสพ 
ในระยะ3 เดือน ปี 56 -58


อัตราคงอยู่ขณะบำบัดรักษา 
ในผู้ป่วย MMT ปี 56 -58


ร้อยละจำหน่ายแบบ
ครบเกณฑ์ปี 56 -58


ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

     

 
วันที่เขียน: 04-06-2016
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1154คน: