เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  ยุทธศาสตร์
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  ขั้นตอนและเอกสารหน่วยงาน
+  นโยบาย/มาตรฐาน/ระเบียบ
+  แผนงานโครงการ
+  ร้องเรียนร้องทุกข์
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  testintra
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator


Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ผลงานของเรา
  ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2555

ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด
แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวดของสถานบาบัดรักษายาเสพติดในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     ดาวน์โหลด yesประเมินผลรูปแบบการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยวิธีการชุมชนบาบัด
ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบาบัดบ้านแสงตะวัน

    ดาวน์โหลด yes


การประเมินผลรูปแบบการติดตามผู้ป่วยยาและสารเสพติดในชุมชนพื้นที่สูงหลังผ่าน
การบำบัดรักษาของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

   ดาวน์โหลด yes

 
วันที่เขียน: 30-04-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 1731คน: