เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 SLA มาตรฐานการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน


1.   กระบวนการบาบัดรักษาผู้ป่วยฝิ่น/เฮโรอีน แบบผู้ป่วยนอก        คลิกเพื่อเปิด 


2.  กระบวนการบาบัดรักษาผู้ป่วยสุราแบบผู้ป่วยนอก       คลิกเพื่อเปิด 


3.  กระบวนการบาบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดในบุหรี่แบบผู้ป่วยนอก  คลิกเพื่อเปิด 


 

 
 


 

กลุ่มงานฝ่าย

 ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารดาวน์โหลด    
 
1. การส่งหนังสือ
2. การรับหนังสือ  
3. การขอใช้รถไปราชการ
4. การขอส่งไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
  
1. ขั้นตอนการเบิกเงิน
2. ขั้นตอนการยืมเงินราชการ
3. ขั้นตอนการส่งใช้ใบสำคัญคืนเงินยืม
 
 
 
 
 
 

 

1.เอกสารส่งค่าใช้จ่ายการจัดประชุมอบรม
2.เอกสารประกอบการยืมเงิน   rar
3.เอกสารการล้างเงินยืม  rar
4.หนังสือรับรองเงินเดือน  doc
5.ใบบิกเงินค่ารักษา 7131  pdf
6.ใบเบิกเงินสวัสดิการโรงพยาบาล xls
7.ใบเบิกสวัสดิการศึกษาบุตร7223 pdf
 

 


 
  ขั้นการจำหน่ายโดยวิธีการโอน
  ขั้นการจำหน่ายโดยวิธีการโอน ต่อ
  วิธีการดำเนินการโอน
  ขั้นการจำหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด
  ขั้นการจำหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาดต่อ
  วิธีการดำเนินการขายทอดตลาด
  วิธีการดำเนินการขายทอดตลาด
  ขั้นการจำหน่ายโดยวิธีการตกลงราคา
  วิธีการดำเนินการตกลงราคา
   
   
 

 
   

 
   

 
   

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   
   


 
กลุ่มงานฝ่าย ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารดาวน์โหลด 
   
ผังการดำเนินงานผู้ป่วยนอก