เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  Administrator
Link เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน  

                                                  .......................................................

           ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีสาระสำคัญในการให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็น

รัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบ

ครองหรือควบคุมดูแลแก่ประชาชน

           โดยมีข้อยกเว้นข้อมูลบางประเภทที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์

แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสใน

การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และโปร่งใส 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน   ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนเลขที่ 335 หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000