เมนูหลัก
+  เมนูหลัก
+  ประวัติโรงพยาบาล
+  ผู้บริหารโรงพยาบาล
+  โครงสร้างองค์กร
+  วิสัยทัศน์-พันธกิจ
+  การให้บริการผู้ป่วย
+  SLA มาตรฐานการให้บริการ
+  นโยบาย |ระเบียบ |มาตรฐาน
+  แผนงาน ผลการดำเนินงาน
+  งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
+  ขั้นตอน เอกสารหน่วยงาน
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  สมุดเยี่ยม
+  บล็อก
+  ดาวน์โหลด
+  สาระน่ารู้
+  ประมวลภาพกิจกรรม
+  ปฏิทินกิจกรรม
+  กระดานข่าว
+  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
+  AdministratorLink เพื่อนบ้าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ

ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ราคากลางที่ตั้งใว้ เป็นเงิน

จำนวน 1,800,000  บาท(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการออกปฎิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล

ในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

รายละัเอียด คลิกครับ /ckfinder/userfiles/files/2013_10_09passadu2.pdf


 
วันที่เขียน: 09-10-2013
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 884 คน: